Seniorenplatform Heuvelrug


De stichting is gevormd door de seniorenorganisaties Heuvelrug Senioren, KBO en PCOB. De KBO/PCOB hebben landelijk 250.000 leden en zijn de grootste ouderen belangenorganisatie in Nederland, Er zijn hier 4 lokale afdelingen (Amerongen, Doorn, Driebergen/ Maarn-Maarsbergen en Leersum.De ouderenorganisaties Heuvelrug Senioren en KBO zijn gemeente-breed georganiseerd. Samen hebben de seniorenorganisaties in de gemeente Utrechtse Heuvelrug circa 2500 leden.

Wat doen we en waar staan we voor?

Wat wij doen

De gemeente Utrechtse Heuvelrug staat in de provinciale top 3 van gemeenten met de meeste senioren. Achttienduizend van de bijna 49.000 inwoners zijn 55+. Het Seniorenplatform richt zich vooral op de terreinen van Wonen, Zorg & Welzijn en Veiligheid en Verkeer . Daarnaast komt ook mobiliteit regelmatig aan de orde. Op deze terreinen organiseert het Seniorenplatform voorlichtingsbijeenkomsten, al dan niet via de lokale ouderenorganisaties. Voor haar activiteiten ontvangt het platform een bescheiden gemeentelijke subsidie.

Waar staan we voor?

  • Signalering

  • Constructieve gesprekspartner zijn

  • Advisering

  • Voorlichting geven of bepleiten

  • Samenwerking waar mogelijk

  • Contacten onderhouden, ook met politiek, media en publiek

Hoe zijn wij georganiseerd?

De leden van deze 3 commissies zijn deskundigen op het gebied van Wonen, Zorg & Welzijn en Veiligheid en Verkeer.De commissies vormen een zeer belangrijk deel van het Seniorenplatform.

De voorzitters van deze commissies maken deel uit van het dagelijks bestuur, dat verder bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 1 of meer algemene leden. Het dagelijks bestuur komt maandelijks bijeen, is gesprekspartner van de gemeente, woningbouwverenigingen en instellingen op het terrein van zorg en welzijn. Het bestuur signaleert problemen, zoekt naar mogelijke oplossingen en adviseert gevraagd en ongevraagd over zaken die de senioren in de gemeente raken.

Het dagelijks bestuur legt verantwoording af aan het Algemeen Bestuur, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale seniorenorganisaties Heuvelrug Senioren, KBO en PCOB.

Energietoeslag aanvragen

Clemens Festen maakte ons attent op een bericht van het Ministerie SZW: wijs huishoudens met laag inkomen op aanvraag energietoeslag; we nemen die tekst hieronder over. Je kunt hem ook bekijken op deze link.

Nieuwsbericht | 10-11-2022

Veel huishoudens die mogelijk recht hebben op de energietoeslag van 800 euro en deze zelf dienen aan te vragen, hebben zich nog niet gemeld bij de gemeente. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid roept daarom de hulp in van een groot aantal organisaties om de toeslag extra onder de aandacht te brengen van huishoudens met een laag inkomen.

Het ministerie verspreidde deze week een toolkit onder werkgevers- en werknemersorganisaties, uitvoeringsinstanties, brancheverenigingen, woningcorporaties, energieleveranciers, ouderenorganisaties en maatschappelijke partijen waarmee zij hun achterban kunnen informeren over de eenmalige energietoeslag. Het ministerie hoopt dat extra aandacht vanuit deze organisaties meer mensen ertoe zal bewegen de toeslag aan te vragen, bovenop de acties die gemeenten zelf al inzetten om huishoudens te bereiken. Naast eigen voorlichtingscampagnes houden gemeenten bijvoorbeeld inloopspreekuren om mensen te helpen bij het doen van een aanvraag en zetten zij energiecoaches in die de energietoeslag en andere regelingen promoten.

Gift

De energietoeslag helpt huishoudens met een laag inkomen om de sterk gestegen energierekening te betalen. De toeslag van de gemeente is bedoeld voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Huishoudens die recht hebben op de energietoeslag mogen deze houden. Er vindt achteraf geen verrekening plaats. De toeslag valt onder de bijzondere bijstand, is een gift en telt niet mee als inkomen voor de Belastingdienst. Mensen met een uitkering van de gemeente ontvangen de toeslag automatisch. Zij hoeven hiervoor niets te doen. Andere huishoudens met een inkomen rond bijstandsniveau – zoals sommige zelfstandigen en ouderen – doen zelf een aanvraag bij de gemeente.

Huishoudens die niet in aanmerking komen voor de energietoeslag maar wel in de problemen komen door plotseling gestegen kosten, hebben mogelijk recht op individuele bijzondere bijstand in hun gemeente. Meer informatie: Wanneer heb ik recht op bijzondere bijstand?

Ondersteuning

Mensen die te maken hebben met dreigende geldzorgen kunnen ook andere ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld door een betalingsregeling af te spreken met de energieleverancier of via het Geldloket van de gemeente. Op de website Geldfit.nl/energie kunnen zij zien welke hulp er lokaal beschikbaar is en wat zij zelf kunnen doen. Er is een landelijk telefoonnummer, 0800-8115, waar mensen met geldzorgen anoniem terecht kunnen voor advies op maat.

Meer informatie over de energietoeslag: Hoe vraag ik de energietoeslag aan van ongeveer € 800?